Charakterystyka klas

 


W roku szkolnym 2021/2022 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie uczy się 27 oddziałów klas: 6 oddziałów klasy I, 5 oddziałów klasy II i  8 oddziałów klasy III czteroletniego liceum oraz 8 oddziałów klasy III trzyletniego liceum.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS CZTEROLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w tygodniowych rozkładach zajęć klasy I, II i III czteroletniego liceum.

 

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa I

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa II

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa III

 

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas czteroletniego liceum

 

W każdej klasie czteroletniego liceum w naszej szkole realizowane są 2 lub 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Ze względu na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Są to oddziały: 1A, 1B, 2A, 3A i 3B.

W oddziałach A trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest informatyka, w oddziałach B – język angielski. We wszystkich oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki.

Oddziały A objęte są patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddziały B – patronatem Politechniki Krakowskiej. W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

Są to oddziały: 1C, 2B, 3C.

W tych oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i geografii. Ponadto oddział 1C i 2B realizuje rozszerzony program języka angielskiego natomiast w oddziale 3C od klasy II realizowany jest przedmiot autorski elementy ekonomii.

Oddziały te objęte są patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Są to oddziały 1D, 2C, 3D i 3E.

W oddziałach 1D, 2C i 3D trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka. Zwiększona została także liczna godzin biologii i chemii.

W oddziale 3E zwiększona została znacząco liczba godzin biologii i chemii. Od klasy II realizowany jest przedmiot autorski elementy kryminalistyki w biochemii.

Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały 1E i 2D.

Uczniowie tych oddziałów uczestniczą w klasie II w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. Obydwa oddziały objęte są patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dodatkowo oddział 2D objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ. 

W ramach współpracy uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia

Jest to oddział 3F.

W oddziale tym zwiększona została liczba godzin języka polskiego i historii. Od klasy II realizowany jest przedmiot autorski edukacja medialna.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

c) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie

Jest to oddział 3G.

W oddziale tym zwiększona została liczba godzin historii i wiedzy o społeczeństwie. Od klasy II realizowany jest przedmiot autorski edukacja prawna. Uczniowie tego oddziału uczestniczyli też w klasie II w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. 

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

4) językowe

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały 1F, 2E i 3H.

W tych oddziałach zwiększona została liczba godzin języka niemieckiego. Kształcenie języków obcych w tym oddziale wspomagane będzie zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce. Ponadto uczniowie oddziałów 1F i 2E uczestniczą w klasie II w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. 

Wszystkie oddziały objęte są patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy uczniowie tych oddziałów uczestniczą m.in. w warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych IFG UJ oraz innych wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS TRZYLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w szkolnych planach nauczaniach klasy III trzyletniego liceum.

 

 Szkolne plany nauczania klasa III

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas trzyletniego liceum

 

W każdej klasie trzyletniego liceum w naszej szkole realizowane są 3 lub 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów, realizowanym w każdym oddziale język angielski. Ze względu na pozostałe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka

 Są to oddziały: 3Ag, 3Bg.

W oddziale 3Ag realizowana jest także informatyka na poziomie rozszerzonym, natomiast w oddziale 3Bg zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki. Oddział 3Ag objęty jest patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddział 3Bg  – patronatem Politechniki Krakowskiej.

W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia

Są to oddziały: 3Cg, 3Dg

W oddziale 3Cg realizowana jest informatyka na poziomie rozszerzonym. W oddziale 3Dg zwiększona została liczba godzin matematyki i geografii, realizowany jest tam także przedmiot autorski elementy ekonomii.

Oddział 3Dg objęty jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Są to oddziały: 3Eg, 3Fg

W każdym oddziale zwiększona została liczba godzin biologii i chemii. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Jest to oddział: 3Gg

Uczniowie tego oddziału uczestniczyli w klasie II w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. W tym oddziale realizowany jest także przedmiot autorski podstawy języka łacińskiego. Oddział objęty jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały: 3Hg

Uczniowie tego oddziału uczestniczą w klasie III w dodatkowych zajęciach edukacji prawnej, prowadzonych przez radców z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W tym oddziale realizowany jest program autorski edukacja medialna. Oddział objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.