Charakterystyka klas

 


W roku szkolnym 2020/2021 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie uczy się 29 oddziałów klas: 5 oddziałów klasy I, 8 oddziałów klasy II czteroletniego liceum, 8 oddziałów klasy II trzyletniego liceum i  8 oddziałów klasy III.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS TRZYLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w szkolnych planach nauczaniach klasy II i III trzyletniego liceum.

 

Szkolne plany nauczania klasa II

Szkolne plany nauczania klasa III

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas trzyletniego liceum

 

W każdej klasie trzyletniego liceum w naszej szkole realizowane są 3 lub 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów, realizowanym w każdym oddziale język angielski. Ze względu na pozostałe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka

 Są to oddziały: IIAg, IIBg, IIIA, IIIB.

We wszystkich oddziałach poza klasą IIBg realizowana jest informatyka na poziomie rozszerzonym, natomiast w klasie IIBg zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki. Oddziały A objęte są  patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddziały B  – patronatem Politechniki Krakowskiej.

W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia

Są to oddziały: IICg, IIDg, IIIC, IIIH

W oddziale IICg realizowana jest informatyka na poziomie rozszerzonym. W pozostałych oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i geografii, realizowany jest tam także przedmiot autorski: geoinformatyka (IIIC, IIIH) lub elementy ekonomii (IIDg).

Oddziały IIIC i IIIH objęte są patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników IGiGP UJ.

Oddział IIDg objęty jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze – przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Są to oddziały: IIEg, IIFg, IIID, IIIE

W każdym oddziale zwiększona została liczba godzin biologii i chemii. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Są to oddziały: IIGg, IIIF

Uczniowie tych oddziałów uczestniczą w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. W tych oddziałach realizowany jest także przedmiot autorski podstawy języka łacińskiego. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały: IIHg, IIIG

Uczniowie tych oddziałów uczestniczą w klasie II w dodatkowych zajęciach edukacji prawnej, prowadzonych przez radców z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W tych oddziałach realizowany jest program autorski edukacja medialna. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS CZTEROLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w tygodniowych rozkładach zajęć klasy I i II czteroletniego liceum.

 

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa I

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa II

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas czteroletniego liceum

 

W każdej klasie czteroletniego liceum w naszej szkole realizowane są 2 lub 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Ze względu na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Są to oddziały: IA, IIA i IIB.

W oddziałach A trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest informatyka, w oddziale B – język angielski. We wszystkich oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki.

Oddziały A objęte są patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddział B – patronatem Politechniki Krakowskiej. W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

Są to oddziały: IB, IIC.

W tych oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i geografii. Ponadto oddział IB realizuje rozszerzony program języka angielskiego a w oddziale IIC od klasy II realizowany jest przedmiot autorski elementy ekonomii.

Oddziały te objęte są patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Są to oddziały IC, IID i IIE.

W oddziałach IC i IID trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka. Zwiększona została także liczna godzin biologii i chemii.

W oddziale IIE zwiększona została znacząco liczba godzin biologii i chemii. Od klasy II realizowany jest przedmiot autorski elementy kryminalistyki w biochemii.

Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

Jest to oddział D obecnej klasy I.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych oraz Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach współpracy uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia

Jest to oddział IIF. W oddziale tym zwiększona została liczba godzin języka polskiego i historii. Od klasy II realizowany będzie przedmiot autorski edukacja medialna.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

c) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie

Jest to oddział IIG. W oddziale tym zwiększona została liczba godzin historii i wiedzy o społeczeństwie. Od klasy II realizowany będzie przedmiot autorski edukacja prawna.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

4) językowe

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały IE i IIH. W tych oddziałach zwiększona została liczba godzin języka niemieckiego. Kształcenie języków obcych w tym oddziale wspomagane będzie zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

Od roku szkolnego 2020/2021 oddziały objęte są patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy uczniowie tych oddziałów uczestniczą m.in. w warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych IFG UJ oraz innych wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.