Charakterystyka klas

 


W roku szkolnym 2019/2020 w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie uczy się 31 oddziałów klas: 8 oddziałów klasy I czteroletniego liceum, 8 oddziałów klasy I trzyletniego liceum, 8 oddziałów klasy II i 7 oddziałów klasy III.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS TRZYLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w szkolnych planach nauczaniach klas I – III trzyletniego liceum.

 

Szkolne plany nauczania klasa I

Szkolne plany nauczania klasa II

Szkolne plany nauczania klasa III

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas trzyletniego liceum

 

W każdej klasie trzyletniego liceum w naszej szkole realizowane są 3 lub 4 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Jednym z tych przedmiotów, realizowanym w każdym oddziale język angielski. Ze względu na pozostałe przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, fizyka

 Są to oddziały: IAg, IBg, IIA, IIB, IIIA.

We wszystkich oddziałach poza klasą IBg realizowana jest informatyka na poziomie rozszerzonym, natomiast w klasie IBg zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki. Oddziały A objęte są  patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddział IIB patronatem Politechniki Krakowskiej.

W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka, geografia

Są to oddziały: ICg, IDg, IIC, IIH, IIIB

W oddziałach ICg i IIIB realizowana jest informatyka na poziomie rozszerzonym. W pozostałych oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i geografii, realizowany jest tam także przedmiot autorski: geoinformatyka (IIC, IIH) lub elementy ekonomii (IDg).

Oddziały IIC i IIH objęte są patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników IGiGP UJ.

Patronat nad oddziałem IIIB objęła Politechnika Krakowska. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki, odbywających się w gmachu uczelni.

Oddział IDg objęty jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia

Są to oddziały: IEg, IFg, IID, IIE, IIIC, IIIG

W każdym oddziale zwiększona została liczba godzin biologii i chemii. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, geografia

Jest to oddział: IIID

Taki oddział funkcjonuje tylko na poziomie klasy III. W tym oddziale zwiększona została liczba godzin biologii i geografii. Oddział objęty jest patronatem Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie mogą uczestniczyć w wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników IGiGP UJ.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski, historia

Są to oddziały: IGg, IIF, IIIE

Uczniowie tych oddziałów uczestniczą w dodatkowych zajęciach retoryki, prowadzonych przez Krakowskie Stowarzyszenie Mówców. W tych oddziałach realizowany jest także przedmiot autorski podstawy języka łacińskiego. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, historia, wiedza o społeczeństwie

Są to oddziały: IHg, IIG, IIIF

Od obecnego roku szkolnego uczniowie tych oddziałów uczestniczą w klasie II w dodatkowych zajęciach edukacji prawnej, prowadzonych przez radców z Okręgowej Izby Radców Prawnych. W tych oddziałach realizowany jest program autorski edukacja medialna. Wszystkie oddziały objęte są patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

 

CHARAKTERYSTYKA KLAS CZTEROLETNIEGO LICEUM W IV LO

 

Szczegółowe informacje na temat liczby godzin przeznaczonych na realizację poszczególnych przedmiotów w różnych oddziałach klas zawarte są w tygodniowych rozkładach zajęć klasy I czteroletniego liceum.

 

Tygodniowe rozkłady zajęć klasa I

 

Ogólna informacja o poszczególnych typach oddziałów klas czteroletniego liceum

 

W każdej klasie czteroletniego liceum w naszej szkole realizowane są 2 lub 3 przedmioty w zakresie rozszerzonym. Ze względu na przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym możemy wyróżnić następujące typy oddziałów:

1) matematyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka

Są to oddziały A i B obecnej klasy I. W oddziale A trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest informatyka, w oddziale B – język angielski. W obu oddziałach zwiększona została liczba godzin matematyki i fizyki.

Oddział A objęty jest patronatem Akademii Górniczo – Hutniczej, oddział B – patronatem Politechniki Krakowskiej. W ramach współpracy z AGH i PK uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych uczelni, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, geografia

Jest to oddział C obecnej klasy I. W oddziale tym zwiększona została znacząco liczba godzin matematyki i geografii. Od klasy II realizowany będzie przedmiot autorski elementy ekonomii.

Oddział objęty jest patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

2) przyrodnicze

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia

Są to oddziały D i E obecnej klasy I. W oddziale D trzecim przedmiotem realizowanym w zakresie rozszerzonym jest matematyka. Zwiększona została także liczna godzin biologii i chemii.

W oddziale E zwiększona została znacząco liczba godzin biologii i chemii. Od klasy II realizowany będzie także przedmiot autorski elementy kryminalistyki w biochemii.

Wszystkie oddziały objęte są patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

3) humanistyczne

a) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia

Jest to oddział F obecnej klasy I. W oddziale tym zwiększona została liczba godzin języka polskiego i historii. Od klasy II realizowany będzie przedmiot autorski edukacja medialna.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach na uczelni oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

b) przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: historia, wiedza o społeczeństwie

Jest to oddział G obecnej klasy I. W oddziale tym zwiększona została liczba godzin historii i wiedzy o społeczeństwie. Od klasy II realizowany będzie przedmiot autorski edukacja prawna.

Oddział objęty jest patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz wykładach odbywających się w szkole. Mają możliwość uczestnictwa w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

4) językowy

przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

Jest to oddział H obecnej klasy I. W oddziale tym zwiększona została liczba godzin języka niemieckiego. Kształcenie języków obcych w tym oddziale wspomagane będzie zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.