Języki obce

 


W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

 

 ZASADY NAUCZANIA JĘZYKÓW OBCYCH i KWALIFIKOWANIA DO GRUP

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej, na podstawie uzyskanej przez uczniów łącznej liczby punktów: z egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego oraz testu diagnozującego, przeprowadzanego w pierwszych dniach września w szkole. 
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla kontynuujących naukę (język niemiecki) oraz dla początkujących (język francuski, włoski i rosyjski). O zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy drugiego języka obcego decyduje ranking punktowy (uwzględniający łączną liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji).
    W miarę możliwości organizacyjnych i przy odpowiedniej liczbie chętnych może być także tworzona grupa języka niemieckiego dla początkujących. Informacja o takiej możliwości podawana jest w ofercie rekrutacyjnej na dany rok szkolny a ostateczna decyzja o utworzeniu (lub nieutworzeniu) danej grupy podejmowana po zakończonym naborze do klasy pierwszej.
  • Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tego oddziału kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obydwu języków. Podziału dokonuje się  na początku klasy pierwszej.

 

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Zainteresowani uczniowie uczestniczyć w wyjściach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych, pozwalających doskonalić umiejętności językowe. Więcej informacji na temat wymian znajduje się w zakładce WYMIANY ZAGRANICZNE.