Pedagog, psycholog, doradca

 


GODZINY KONSULTACJI DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
Pedagog szkolny mgr Jadwiga Koczur

Poniedziałek 10.00 – 14.30
Wtorek 12.00 -16.00
Środa 11.00 -14.30
Czwartek 7.30 – 11.00
Piątek 7.30 – 14.00

Pedagog szkolny mgr Agnieszka Badan

Wtorek  7.30 – 12.30
Środa 11.00 – 14.00
Czwartek 10.30 – 13.30

Psycholog szkolny mgr Anna Sroga

Poniedziałek 7.30 – 11.00
Środa 7.30 – 12.00
Czwartek 13.00 – 16.00

Doradca zawodowy mgr Anna Maksoń

Czwartek   12.15 – 13.00
Piątek   13.10 – 13.55

 

Pedagodzy szkolni  i psycholog w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie:

 • udzielają wsparcia psychologicznego uczniom i rodzicom w formie porad i konsultacji;
 • diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, a w razie potrzeby kierują do placówek specjalistycznych;
 • wspierają uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • współpracują z różnymi instytucjami, które udzielają wsparcia uczniom i rodzicom;
 • współpracują z opiekunami krakowskich internatów i burs, w których mieszkają uczniowie IV LO;
 • pomagają nauczycielom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
 • prowadzą z uczniami różnego rodzaju warsztaty dotyczące: samorozwoju, odkrywania mocnych stron i talentów, radzenia sobie ze stresem i inne;
 • podejmują działania profilaktyczne zachowań ryzykownych młodzieży realizując m.in. rekomendowany dla młodzieży program „ARS czyli jak dbać o miłość”;
 • pomagają uczniom i rodzicom w sytuacjach konfliktowych prowadząc działania interwencyjne i mediacyjne.

Doradca zawodowy:

 • systematycznie diagnozuje zapotrzebowania uczniów na działania związane z realizacją doradztwa zawodowego;
 • prowadzi z uczniami poszczególnych oddziałów zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego;
 • wspiera nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców, pedagoga, psychologa w zakresie realizacji działań określonych w programie doradztwa zawodowego;
 • koordynuje działalność informacyjno-doradczą realizowaną przez Liceum;
 • prowadzi konsultacje indywidualne z uczniami.

 

INSTYTUCJE SPECJALISTYCZNE I POMOCOWE, Z KTÓRYMI WSPÓŁPRACUJĄ PEDAGODZY SZKOLNI, PSYCHOLOG I DORADCA ZAWODOWY

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 3, ul. Konfederacka 18;
 • Krakowski Ośrodek Terapii, ul. Helców 23a;
 • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży CM UJ, ul. Kopernika 21a;
 • Ośrodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwiłłowska 8b;
 • Ośrodek dla osób dotkniętych przemocą, os. Krakowiaków 46;
 • Krakowski Instytut Psychoterapii, ul. Podbrzezie 7;
 • Komisariat Policji V w Krakowie, ul. Zamoyskiego 22;
 • Sąd Rejonowy w Krakowie III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Przy Rondzie 7;
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, ul, Józefińska 14 (i filie MOPS).