Rekrutacja

 

DO ODDZIAŁÓW KLAS PIERWSZYCH

IV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO im. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE
na rok szkolny 2017/2018

Podstawa prawna :

  • Rozdział 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
  • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.
  • Zarządzenie  NR 11/17 Małopolskiego  Kuratora  Oświaty z dnia 23 marca 2017 r.  w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych , klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych , klas I publicznej szkoły ponadpodstawowej , o której mowa w art.18 ust.1 pkt 2 lit.c ustawy-Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018 w województwie małopolskim.

Planowane oddziały

Szkolne plany nauczania

Zasady punktacji

Dni otwarte

Terminarz rekrutacji