Terminarz rekrutacji

 

17 maja 2021 r. (poniedziałek) – 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 15.00

SKŁADANIE PRZEZ KANDYDATÓW, DLA KTÓRYCH IV LO JEST SZKOŁĄ PIERWSZEGO WYBORU WNIOSKÓW O PRZYJĘCIE DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ.

Dokumenty można składać elektronicznie ALBO osobiście.

 1. W przypadku składania drogą elektroniczną, należy przesłać na adres rekrutacja@iv-lo.krakow.pl następujące dokumenty:
  • skan lub czytelne fotografie wniosku o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie rekrutacyjnym OMIKRON – wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata
  • skan dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku).
 2. Składanie wniosku osobiście możliwe jest w szkole w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Należy złożyć:
  • wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie OMIKRON, wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata
  • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku)

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 17 maja – 21 czerwca 2021

Dni tygodnia

Godziny

Wtorki

15.00 – 17.00

Piątki

15.00 – 17.00

 

oraz dodatkowo 21 czerwca 2021 r. (poniedziałek) 13.00 – 15.00

 
25 czerwca 2021 r. (piątek) – 14 lipca 2021 r. (środa) do godz. 15.00

 1. UZUPEŁNIENIE WNIOSKU O ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ I ZAŚWIADCZENIE O WYNIKU EGZAMINU ÓSMOKLASISTY.

  Dokumenty można składać elektronicznie ALBO osobiście.

  1. W przypadku składania drogą elektroniczną, należy przesłać na adres: rekrutacja@iv-lo.krakow.pl następujące dokumenty:
   • skan lub czytelne fotografie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
   • skan lub czytelne fotografie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
   • skan lub czytelne fotografie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych – wpisanych na świadectwie – w celu właściwego naliczenia punktów
   • skan lub czytelne fotografie zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – wpisanych na świadectwie
  2. Złożenie dokumentów osobiście możliwe jest w szkole w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej. Należy złożyć:
   • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub jego kopii potwierdzonej przez dyrektora szkoły
   • zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub jego kopii potwierdzonej przez dyrektora szkoły
   • zaświadczenia (lub ich kopie) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursu tematycznego, zawodów sportowych lub artystycznych – wpisanych na świadectwie – w celu właściwego naliczenia punktów
   • zaświadczenia (lub ich kopie) o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim – wpisanych na świadectwie

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 25 czerwca – 14 lipca 2021

25 czerwca 2021 r. (piątek)

13:00 – 15:00

30 czerwca 2021 r. (środa)

12:00 – 14:00

07 lipca 2021 r. (środa)

12:00 – 14:00

09 lipca 2021 r. (piątek)

11.00 – 15.00

12 lipca 2021 r. (poniedziałek)

10:00 – 13:00  

14 lipca 2021 r. (środa)

12:00 – 15:00

 

 1. W DNIACH 25 CZERWCA – 14 LIPCA 2021 KANDYDACI MOGĄ TAKŻE DOKONAĆ ZMIAN WE WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ, W TYM ZMIANY SZKÓŁ, DO KTÓRYCH KANDYDUJĄ.
  Zmian można dokonać drogą elektroniczną ALBO osobiście.

  1. W przypadku dokonywania zmian drogą elektroniczną, należy przesłać na adres
   rekrutacja@iv-lo.krakow.pl następujące dokumenty:

   • skan lub czytelne fotografie podania o anulowanie wniosku w systemie OMIKRON podpisanego przez rodzica;
   • w przypadku ponownego złożenia wniosku po jego zmianie (dotyczy kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru) należy przesłać dodatkowo:
    • skan lub czytelne fotografie nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wypełnionego w systemie rekrutacyjnym OMIKRON – wydrukowanego i podpisanego przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata
    • skan dokumentów potwierdzających spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku)
    • skan lub czytelne fotografie dokumentów wymienionych w ust. I, pkt 1 terminarza rekrutacji.
  2. Dokonywanie zmian osobiście możliwe jest w szkole w godzinach pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej (patrz ust I, pkt. 2 terminarza rekrutacji). Należy złożyć:
   • podanie o anulowanie wniosku w systemie OMIKRON podpisane przez rodzica kandydata;
   • w przypadku ponownego złożenia wniosku po jego zmianie (dotyczy kandydatów, dla których IV LO jest szkołą pierwszego wyboru) należy przesłać dodatkowo:
    • nowy wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie rekrutacyjnym OMIKRON, wydrukowany i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna i kandydata
    • dokumenty potwierdzające spełnienie dodatkowych kryteriów (jeżeli zostały zaznaczone we wniosku)
    • dokumenty wymienione w ust. I, pkt. 2 terminarza rekrutacji.

22 lipca 2021 r. (czwartek) godzina 12.00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW ZAKWALIFIKOWANYCH I KANDYDATÓW NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO SZKOŁY.

Listy zostaną opublikowane na tablicy w budynku IV LO oraz na stronie internetowej szkoły.

 

23 lipca 2021 r. (piątek) – 30 lipca 2021 r. (piątek)

POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICA KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO WOLI PODJĘCIA NAUKI W IV LO PRZEZ JEGO DZIECKO, POPRZEZ DOSTARCZENIE DOKUMENTÓW KANDYDATA:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli dotyczy kandydata)
 • dwóch fotografii
 • wydrukowanego z systemu OMIKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru)

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 – 30 lipca 2021

23 lipca 2021r. (piątek)

10:00 – 16:00

26 lipca 2021r. (poniedziałek)

10:00 – 14:00

27 lipca 2021r. (wtorek)

14:00 – 16:00

28 lipca 2021r. (środa)

10:00 – 14:00

29 lipca 2021r. (czwartek)

14:00 – 16:00

30 lipca 2021r. (piątek)

12.00 – 15.00

 

02 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 12.00

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY

Listy zostaną opublikowane na tablicy w budynku IV LO oraz na stronie internetowej szkoły.

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, wówczas w dniach 03 i 05 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą podania, od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym.