Warunki i tryb przyjmowania uczniów

Podstawa prawna:
1) USTAWA z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 18 maja 2021 r. poz. 1082)
2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek i centrów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1737);
3) Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 493 ze zm.);
4) Zarządzenie nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas i publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe oraz na semestr pierwszy klas i publicznych szkół branżowych II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2022/2023.
5) Zarządzenie Nr 21/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenia miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

 

§1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:
1) ustawie – Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
2) szkole – należy przez to rozumieć IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
3) dyrektorze szkoły – należy przez to rozumieć Dyrektora IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie;
4) świadectwie ukończenia szkoły podstawowej – należy przez to rozumieć również świadectwo ukończenia szkoły stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej oraz świadectwo szkolne promocyjne lub świadectwo stwierdzające zrealizowanie programu kształcenia ogólnego na poziomie odpowiednio klasy VI lub VIII szkoły podstawowej, wydane przez szkołę artystyczną realizującą kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej;
5) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;
6) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

 

§2.1. Przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego:
1) postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego, złożony do dyrektora;
2) postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.
2. o przyjęciu kandydata do szkoły, w tym do klasy pierwszej, w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor szkoły.
3. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust.2, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
4. Niniejsze przepisy stosuje się także do kandydatów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§3.1. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
2. w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1) wyniki egzaminu ósmoklasisty;
2) wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z:
a) języka polskiego,
b) matematyki,
c) języka angielskiego,
d) obowiązkowych zajęć edukacyjnych zależnych od oddziału, do którego stara się kandydat przy czym:
• dla oddziału a – fizyka,
• dla oddziału B – geografia,
• dla oddziału C – geografia,
• dla oddziału D – biologia,
• dla oddziału E – biologia,
• dla oddziału F – historia,
• dla oddziału G – historia,
3) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w §4,
b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu.
3. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.
4. w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1 ) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 4, mają jednakową wartość.

 

§4. Laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z odpowiednimi przepisami, są przyjmowani w pierwszej kolejności jeżeli spełniają warunek, o których mowa w §3.1.

 

§5. w przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu ósmoklasisty:
1) wynik przedstawiony w procentach z:
a) języka polskiego,
b) matematyki
– mnoży się przez 0,35;
2) wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się przez 0,3.

 

§6. w przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej: z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału, za oceny wyrażone w stopniu:
1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;
2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;
3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;
4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;
5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

§7. Za świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

 

§8.1. w przypadku przeliczania na punkty kryterium, o którym mowa w §3 ust. 2 pkt 4 lit. a za:
1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy o systemie oświaty:
a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,
c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt;
2. w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

§9. w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w §3 ust. 2 pkt 4 lit. b, przyznaje się 3 punkty.

 

§10.1. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się po 35 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
c) dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
2) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
a) celującym – przyznaje się 30 punktów,
b) bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
c) dobrym – przyznaje się 20 punktów,
d) dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
e) dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.
2. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego przedmiotu objętego egzaminem ósmoklasisty, na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z danego przedmiotu, z którego przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty oraz którego dotyczy zwolnienie.
3. w przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 ustawy o systemie oświaty, przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1 pkt 2, ocenę z języka obcego nowożytnego oraz ocenę z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, z których przeprowadzany jest egzamin ósmoklasisty, z tym że przeliczane są na punkty odpowiednio wyższa ocena z języka obcego nowożytnego lub wyższa ocena z jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów, o których mowa w art. 44zu ust. 3 pkt 4 ustawy o systemie oświaty.

 

§11.1. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do dyrektora.
2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – imiona rodziców;
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres miejsca zamieszkania kandydata;
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, a w przypadku kandydata pełnoletniego – adres poczty elektronicznej i numer telefonu kandydata, o ile je posiadają;
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
6) wskazanie wybranego oddziału w danej szkole.
3. Do wniosku dołącza się:
1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w §3 ust.4, odpowiednio:
a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w §3.1, §3 ust.2 pkt 1, §3 ust.3, §4 odpowiednio:
a) świadectwo ukończenia szkoły,
b) zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty,
c) zaświadczenie o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z wydanymi przepisami,
d) opinię wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej;
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 lit. a – d, są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu.
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a i b, mogą być składane w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 3 pkt 1 lit. b-d oraz pkt 2 lit. c, d, mogą być składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
7. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
8. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 3, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 5 dni.
9. w celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata korzysta z informacji, które zna z urzędu, lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być zweryfikowane w drodze wywiadu przeprowadzanego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata. Do wywiadu stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego przeprowadzanego w celu ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.
10. na żądanie wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.
11. Do prowadzenia spraw, o których mowa w ust. 9 i 10, wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania kandydata może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej, kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy lub inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy.

 

§12.1. Organ prowadzący dopuszcza możliwość składania wniosków do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.
2.We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych szkół i oddziałów w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

§13. Postępowanie rekrutacyjne i uzupełniające na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych, jest przeprowadzane w terminach określonych w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

§14. w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zgodnie z przepisami §11a, §11b ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 poz. 493 ze zm.):
1) wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2) wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, podaje się do publicznej wiadomości także na stronie internetowej szkoły.

 

§15.1. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej:
1) w skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do szkoły wchodzi co najmniej 3 nauczycieli tej szkoły;
2) w skład komisji rekrutacyjnej nie mogą wchodzić:
a) dyrektor szkoły,
b) osoba, której dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzanym do danej szkoły,
3) dyrektor szkoły może dokonywać zmian w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji.
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
1) sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;
2) sporządzenie informacji o podjętych czynnościach, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe;
3) sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego;
4) sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz sporządzenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej umożliwia członkom komisji zapoznanie się z wnioskami o przyjęcie do szkoły i załączonymi do nich dokumentami oraz ustala dni i godziny posiedzeń komisji.
4. Posiedzenia komisji rekrutacyjnej zwołuje i prowadzi przewodniczący komisji.
5. Prace komisji rekrutacyjnej są prowadzone, jeżeli w posiedzeniu komisji bierze udział co najmniej 2/3 osób wchodzących w skład komisji.
6. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji i podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
7. Protokoły postępowania rekrutacyjnego zawierają: datę posiedzenia komisji rekrutacyjnej, imiona i nazwiska przewodniczącego oraz członków komisji obecnych na posiedzeniu, a także informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego. Protokół podpisuje przewodniczący i członkowie komisji rekrutacyjnej.
8. Do protokołów postępowania rekrutacyjnego, o których mowa w ust. 7, załącza się listy kandydatów oraz informacje, o których mowa w ust. 2, sporządzone przez komisję rekrutacyjną w ramach przeprowadzanego postępowania rekrutacyjnego.
9. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.
10. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
11. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
12. Listy, o których mowa w ust. 9 i 11, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
13. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 11, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
14. w terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.
15. Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem, o którym mowa w ust. 14. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
16. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
17. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. 16, w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§16. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, winno być złożone w terminie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.

 

§17.1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające, w terminie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
2. Poinformowanie przez dyrektora szkoły Małopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole winno odbyć się w terminie ustalonym w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 6/22 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 r.
3. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
4. Do postępowania uzupełniającego stosuje się odpowiednio niniejsze przepisy.

 

§18.1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.