Wolontariat

 


Nie możemy zapewnić, że w naszej szkole uczeń stanie się idealny, bowiem zbyt  wiele czynników ma na to wpływ,  ale możemy zapewnić,  iż otrzyma możliwości stawania się lepszym.

 

W IV Liceum Ogólnokształcącym zwraca się szczególną uwagę na działalność profilaktyczną, wychowawczą i charytatywną. Czuwa nad nią zespół: pedagog szkoły, katecheci i wychowawcy klasowi.

Służy temu program wychowawczy szkoły, kładący szczególny nacisk na stworzenie uczniom wielu możliwości działań charytatywnych, stanowiących praktyczną realizację przykazania miłości bliźniego.

W naszym liceum od 1993 roku prowadzona jest różnorodna działalność charytatywna, angażująca w charakterze wolontariuszy setki uczniów, szczególnie klas pierwszych i drugich, zorganizowanych w szkolnym zespole charytatywnym „Być Razem”, którego inicjatorem i koordynatorem jest dr Wiesław Kic, nauczyciel religii. Od września 2018 r. po przejściu  dr Kica na emeryturę, jego działania kontynuuje katechetka s. Lucyna Semik.

W szkole prowadzone są następujące przedsięwzięcia, realizowane co roku przez kilkudziesięciu stałych i kilkuset akcyjnych wolontariuszy:

 1. Programy pomocy dla dzieci „Starszy brat, starsza siostra” oraz dla osób starszych we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 2. Wolontariat szpitalny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Prokocimiu
 3. Wolontariat hospicyjny w Małopolskim Hospicjum dla Dzieci
 4. Wolontariat świetlicowy w krakowskich świetlicach środowiskowych:
 • Radość
 • Ikar
 • Mały Książę
 • Benedictus
 • „Płaszczyk” (okresowo)
 1. Wolontariat w Klinice Rehabilitacji Funkcjonalnej Votum Reha Plus” dla osób z chorobami neurologicznymi

 


Okresowo współpracujemy  z:

 1. Organizacją „Caritas
 2. Polską Akcją Humanitarną
 3. Fundacją dla osób głęboko upośledzonych „Bona Fide
 4. Stowarzyszeniem „Wiosna” („Szlachetna Paczka”, „Akademia Przyszłości”)
 5. Salezjańskim Wolontariatem Misyjnym („Adopcja Miłości”)

 

Na terenie liceum organizowane są także świąteczne zbiórki żywności dla bezdomnych Krakowa  oraz okazjonalne kwesty dla potrzebujących.

Ponadto szkoła sprawuje patronat wolontaryjny  nad Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Krakowie przy ul. Zamojskiego 100, na rzecz którego od 1993 roku organizowane są coroczne mikołajki (fot. 1), zabawy karnawałowe (fot. 2)  i pikniki integracyjne.

 

Godnym szczególnego podkreślenia jest to, że w działalność wolontaryjną włączają się całe zespoły klasowe, podejmujące różnorodne działania charytatywne, adresowane głównie do poszkodowanych przez los dzieci i ich rodzin, takie jak: koncerty, przedstawienia, zabawy, pikniki integracyjne oraz kwesty rzeczowe i pieniężne, a także klasowe akcje typu „Mikołajki”. „Szlachetna Paczka” czy „Adopcja Miłości”. Pozwalają one na gromadzenie znaczących środków na pomoc dla potrzebujących oraz dostarczają im radości.

Przykładem zbiorowych przedsięwzięć ogólnoszkolnych była Akcja Pomocy Świątecznej dla rodzin pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci w latach 2012, 2013, w której wzięło udział ponad 20 zespołów klasowych.

Przeprowadzono również okolicznościowe kwesty szkolne na rzecz poszkodowanych w trzęsieniu ziemi na Haiti w 2010 r. oraz w wielkiej katastrofie budowlanej w Katowicach w 2006 r. Ta ostatnia połączona była ze zorganizowaną przez nasze liceum mszą świętą w Bazylice Mariackiej dla młodzieży Krakowa.

Ponadto mieszkańcy miasta uczestniczyli  w kościołach św. Józefa i Matki Bożej Nieustającej Pomocy w cyklu koncertów solidarnościowych z rodzinami zmarłych pacjentów Małopolskiego Hospicjum dla Dzieci, zorganizowanych w latach 2008-2013 przy wydatnym udziale młodzieży „Czwórki”.

 

Za swą co najmniej 2-letnią działalność wyróżniający się wolontariusze są  nagradzani przez Radę Rodziców i Dyrektora Szkoły nagrodą ”Złotego Serca”.

Szkolne Koło Wolontariuszy „Być Razem” doczekało się szeregu wyróżnień, między innymi w postaci zaproszenia do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji w Wyższej Szkole Filozoficznej i Pedagogicznej ”Ignatianum” w Krakowie w październiku 2009 r. oraz w obchodach Małopolskiego Dnia Wolontariusza w Centrum Jana Pawła II w Krakowie Łagiewnikach w czerwcu 2011 r., gdzie prezentowało swą działalność charytatywną.

 

Wolontariusze z IV LO wielokrotnie brali udział w małopolskim konkursie „Mieć wyobraźnię miłosierdzia”. W 2008 r. pod opieką dr. Wiesława Kica zdobyli nagrodę główną – wycieczkę do Włoch, a w 2009 pod opieką prof. Sylwii Mehmedowej i prof. Agnieszki Badan wyróżnienie dla szkoły za najlepszy wolontariat na terenie gminy Kraków.

W styczniu 2010 r. nasze liceum w dowód uznania za owocną działalność i propagowanie idei wolontariatu uzyskało status Szkoły Przyjaznej Hospicjum nadany przez Małopolskie Hospicjum dla Dzieci.

W dowód uznania otrzymaliśmy  także liczne podziękowania i dyplomy od rodziców i dyrekcji placówek, w których prowadziliśmy działalność charytatywną. Wśród nich szczególne miejsce zajmuje dyplom z 2001 roku, otrzymany z rąk ówczesnego Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Macieja Płażyńskiego.

 

Spośród naszych wolontariuszy rekrutuje się już osiemnastu laureatów Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”: Monika Matusiak w 1997, Marta Kuciel w 2004, Szymon Janosz i Agnieszka Wróbel w 2005, Wojciech Glac i Katarzyna Zawalska w 2006, Adam Bałas i Barbara Żebrowska w 2007, Agata Mazur w 2009, Konrad Balicki, Anna Glac, Agnieszka Spólnik w 2010, Sylwia Żybura w 2011, Karolina Rolska w 2012, Dominik Kłos w 2013, Tomasz Jędrzejczyk i Natalia Pietrzko w 2015 oraz Jan Tworzydło w 2016 roku. Ponadto Dominik Kłos  został laureatem XIX Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”

 

Należy podkreślić, że wielu wolontariuszy IV LO zainspirowanych działalnością charytatywną podejmuje później studia w zakresie pedagogiki specjalnej, resocjalizacji lub na pokrewnych kierunkach społeczno-opiekuńczych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II i Akademii „Ignatianum”.

 

Warto zaznaczyć, że udział młodych ludzi w wolontaryjnej działalności charytatywnej – oprócz mniej lub bardziej wymiernych korzyści dla ich beneficjentów – przynosi także wiele korzyściwychowawczych: podnosi dyscyplinę i sprawność organizacyjną młodzieży, zacieśnia więzi w grupie rówieśniczej oraz buduje poczucie odpowiedzialności za los drugiego człowieka.