Współpraca naukowa IV LO

 


Współpraca naukowa IV LO ma długą tradycję. Pierwsze porozumienia o współpracy podpisano w 1996 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą i w 1998 z Politechniką Krakowską. Na jego podstawie egzamin dojrzałości połączono z egzaminem wstępnym na studia.  

Obecnie szkoła współpracuje z 4 uczelniami:

  • Akademią Górniczo-Hutniczą,
  • Politechniką Krakowską,
  • Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydziałem Biologii, Wydziałem Chemii, Instytutem Historii, Instytutem Studiów Europejskich, Instytutem Filologii Germańskiej oraz Instytutem Sztuk Audiowizualnych),
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,

oraz instytucjami:

  • Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców,
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie,
  • Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół  Nauk i Sztuk.

Co dla uczniów przyszłorocznych oddziałów klasy pierwszej oznacza patronat wyższej uczelni lub współpraca z instytucją w danej klasie? Informacja poniżej.


AGHPatronat Akademii Górniczo – Hutniczej (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy oddziału 1A)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki, skonsultowany z pracownikami naukowymi AGH, pozwala na szerszą realizację treści przygotowujących uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Dodatkowo realizowane są zagadnienia z teorii mnogości, własności funkcji odwrotnych i przekształceń izometrycznych. Zajęcia odbywają się w szkole.

Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej o różne zagadnienia np.: zastosowanie rachunku różniczkowego w kinematyce. Zajęcia odbywają się w szkole. Ponadto młodzież bierze udział w pokazach doświadczeń z fizyki, odbywających się w pracowniach fizycznych AGH, często współuczestnicząc w ich przeprowadzaniu. Pokazy eksperymentów dotyczą treści realizowanych na zajęciach lub innych interesujących zagadnień.

 

 UEPatronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy oddziału 1C)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej.  

Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Ponadto uczniowie klas patronackich Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej UEK uczestniczą w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych na uczelni przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. Mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

 

UJPatronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1D)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z  biologii, prowadzonych przez pracowników naukowych w gmachu Wydziału Biologii UJ.  Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Tematyka zajęć jest skorelowana z treściami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych w szkole i obejmuje główne dziedziny biologii.

 

UJPatronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy oddziału 1F)

W ramach patronatu Instytutu Historii UJ uczniowie biorą udział w spotkaniach z pracownikami naukowymi, które mają formę wykładów lub warsztatów uzupełniających i podsumowujących wiedzę zdobytą podczas zajęć szkolnych. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami  archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.

Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w  innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Spotkania dostosowane są do realizowanych aktualnie w szkole epok historycznych. Młodzież może również uczestniczyć w konferencjach, dyskusjach naukowych i debatach organizowanych przez Instytut Historii UJ i w ten sposób poznawać metody oraz efekty pracy naukowców.

 

UJPatronat Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy oddziału 1G)

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od zagadnień dotyczących kultury, poprzez ciekawostki językoznawcze, po metody uczenia się języków obcych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

 

UJ

Współpraca z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy zajęć międzyoddziałowych edukacja medialna)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczęszczający na zajęcia edukacja medialna mają możliwość udziału w zajęciach organizowanych na terenie Instytutu w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media – zajęcia te realizowane są przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu. Specjalne dedykowane uczniom zajęcia prowadzone są także na terenie szkoły.

Podczas zajęć uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu teorii i historii filmu, muzyki filmowej, gatunków telewizyjnych, projektowania gier wideo, zagadnień cyberkultury, reklamy audiowizualnej i wielu innych tematów związanych z kulturą nowych mediów.

 

KSMWspółpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 dotyczy zajęć retoryka, realizowanych w oddziale 1F)

 „Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” – Cyceron

Uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia retoryki zrozumieją, że prowadzenie dyskusji jest czymś więcej niż zwykłą rozmową, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia debaty. Nauczą się autoprezentacji oraz jak z szacunkiem traktować ludzi, którzy mają inne poglądy i zdanie, nabędą umiejętności retoryczne. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów słowa, ekspertów komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. 

Dzięki współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców z powodzeniem od kilku lat  reprezentacje IV LO uczestniczą w turniejach debat oxfordzkich takich jak Mistrzostwa Polski Debat Oxfordzkich, turniejach debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej czy w debatach społeczno –  prawnych. Dwukrotnie drużyny z naszego liceum wygrały Szkołę Debaty – Krakowski Turniej Debat Oxfordzkich. Debata oksfordzka – to forma wystąpienia publicznego, która sprawdza się również jako narzędzie edukacji. Uczestnicy w ten sposób rozwijają nie tylko swoją wiedzę na różnorakie tematy, ale również szlifują swoje umiejętności oratorskie. Sztuka wystąpień publicznych to  bardzo ważna umiejętność, przydatna także w XXI wieku.

 

Obraz1-przyciętyDla uczniów wszystkich oddziałów dostępna jest oferta Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, działającego w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, z którym IV LO aktywnie współpracuje od kilku lat.

Nasi uczniowie biorą udział zarówno w sekcjach naukowych, zajęciach o profilu artystycznym, jak i kursach przygotowujących do matury (np. z historii sztuki). Należą także do wąskiego grona debatujących podczas corocznej konferencji politologicznej. Nabór odbywa się na początku każdego roku szkolnego.