Współpraca naukowa IV LO

 


Współpraca naukowa IV LO ma długą tradycję. Pierwsze porozumienia o współpracy podpisano w 1996 roku z Akademią Górniczo-Hutniczą i w 1998 z Politechniką Krakowską. Na jego podstawie egzamin dojrzałości połączono z egzaminem wstępnym na studia.  

Obecnie szkoła współpracuje z 4 uczelniami:

  • Akademią Górniczo-Hutniczą,
  • Politechniką Krakowską,
  • Uniwersytetem Jagiellońskim (Wydziałem Biologii, Instytutem Historii, Instytutem Filologii Germańskiej oraz Instytutem Sztuk Audiowizualnych),
  • Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie,

oraz instytucjami:

  • Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców,
  • Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie,
  • Krakowskim Młodzieżowym Towarzystwem Przyjaciół  Nauk i Sztuk.

Co dla uczniów przyszłorocznych oddziałów klasy pierwszej oznacza patronat wyższej uczelni lub współpraca z instytucją w danej klasie? Informacja poniżej.


AGHPatronat Akademii Górniczo – Hutniczej (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1A)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki, skonsultowany z pracownikami naukowymi AGH, pozwala na szerszą realizację treści przygotowujących uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Dodatkowo realizowane są zagadnienia z teorii mnogości, własności funkcji odwrotnych i przekształceń izometrycznych. Zajęcia odbywają się w szkole.

Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej o różne zagadnienia np.: zastosowanie rachunku różniczkowego w kinematyce. Zajęcia odbywają się w szkole. Ponadto młodzież bierze udział w pokazach doświadczeń z fizyki, odbywających się w pracowniach fizycznych AGH, często współuczestnicząc w ich przeprowadzaniu. Pokazy eksperymentów dotyczą treści realizowanych na zajęciach lub innych interesujących zagadnień.

 

PKPatronat Politechniki Krakowskiej (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1B)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki, odbywających się w gmachu uczelni i prowadzonych przez pracowników naukowych PK.

W pierwszym roku współpracy uczniowie biorą udział w kilku wykładach popularnonaukowych. Od drugiego roku uczestniczą w cotygodniowych zajęciach z  matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki pogłębia treści programu szkolnego, ale zawiera także zagadnienia wykraczające poza program nauczania. Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej. Zajęcia mają często formę praktyczną i odbywają się w pracowniach fizycznych PK.

 

UEPatronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1C)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  

Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Ponadto uczniowie klas patronackich Wydziału Gospodarki Przestrzennej UEK uczestniczą w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych na uczelni przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. Mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

 

UJPatronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1D)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z  biologii, prowadzonych przez pracowników naukowych w gmachu Wydziału Biologii UJ.  Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Tematyka zajęć jest skorelowana z treściami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych w szkole i obejmuje główne dziedziny biologii.

 

UJPatronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1E)

W ramach patronatu Instytutu Historii UJ uczniowie biorą udział w spotkaniach z pracownikami naukowymi, które mają formę wykładów lub warsztatów uzupełniających i podsumowujących wiedzę zdobytą podczas zajęć szkolnych. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami  archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.

Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w  innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Spotkania dostosowane są do realizowanych aktualnie w szkole epok historycznych. Młodzież może również uczestniczyć w konferencjach, dyskusjach naukowych i debatach organizowanych przez Instytut Historii UJ i w ten sposób poznawać metody oraz efekty pracy naukowców.

 

UJPatronat Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy oddziału 1F)

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od zagadnień dotyczących kultury, poprzez ciekawostki językoznawcze, po metody uczenia się języków obcych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

 

UJ

Współpraca z Instytutem Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy zajęć międzyoddziałowych edukacja medialna)

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczęszczający na zajęcia edukacja medialna mają możliwość udziału w zajęciach organizowanych na terenie Instytutu w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media – zajęcia te realizowane są przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu. Specjalne dedykowane uczniom zajęcia prowadzone są także na terenie szkoły.

Podczas zajęć uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu teorii i historii filmu, muzyki filmowej, gatunków telewizyjnych, projektowania gier wideo, zagadnień cyberkultury, reklamy audiowizualnej i wielu innych tematów związanych z kulturą nowych mediów.

 

KSMWspółpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców (w rekrutacji na rok szkolny 2021/2022 dotyczy zajęć retoryka, realizowanych w oddziale 1E)

 „Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” – Cyceron

Uczniowie uczęszczający na dodatkowe zajęcia retoryki zrozumieją, że prowadzenie dyskusji jest czymś więcej niż zwykłą rozmową, zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do prowadzenia debaty. Nauczą się autoprezentacji oraz jak z szacunkiem traktować ludzi, którzy mają inne poglądy i zdanie, nabędą umiejętności retoryczne. Zajęcia prowadzone są przez pasjonatów słowa, ekspertów komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. 

Dzięki współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców z powodzeniem od kilku lat  reprezentacje IV LO uczestniczą w turniejach debat oxfordzkich takich jak Mistrzostwa Polski Debat Oxfordzkich, turniejach debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej czy w debatach społeczno –  prawnych. Dwukrotnie drużyny z naszego liceum wygrały Szkołę Debaty – Krakowski Turniej Debat Oxfordzkich. Debata oksfordzka – to forma wystąpienia publicznego, która sprawdza się również jako narzędzie edukacji. Uczestnicy w ten sposób rozwijają nie tylko swoją wiedzę na różnorakie tematy, ale również szlifują swoje umiejętności oratorskie. Sztuka wystąpień publicznych to  bardzo ważna umiejętność, przydatna także w XXI wieku.

 

Obraz1-przyciętyDla uczniów wszystkich oddziałów dostępna jest oferta Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, działającego w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, z którym IV LO aktywnie współpracuje od kilku lat.

Nasi uczniowie biorą udział zarówno w sekcjach naukowych, zajęciach o profilu artystycznym, jak i kursach przygotowujących do matury (np. z historii sztuki). Należą także do wąskiego grona debatujących podczas corocznej konferencji politologicznej. Nabór odbywa się na początku każdego roku szkolnego.