Współpraca naukowa IV LO

 


Chcesz dowiedzieć się, co dla uczniów oznacza patronat wyższej uczelni lub współpraca z instytucją w danej klasie? Ta strona jest właśnie dla Ciebie.

 

ODDZIAŁ A, przedmioty rozszerzone – matematyka, fizyka, informatyka

AGHPatronat Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki, skonsultowany z pracownikami naukowymi AGH, pozwala na szerszą realizację treści przygotowujących uczniów do Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Dodatkowo realizowane są zagadnienia z teorii mnogości, własności funkcji odwrotnych i przekształceń izometrycznych.

Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej o różne zagadnienia np.: zastosowanie rachunku różniczkowego w kinematyce. Ponadto młodzież bierze udział w pokazach doświadczeń z fizyki, odbywających się w pracowniach fizycznych AGH, często współuczestnicząc w ich przeprowadzaniu. Pokazy eksperymentów dotyczą treści realizowanych na zajęciach lub innych interesujących zagadnień.

 

ODDZIAŁ B, przedmioty rozszerzone – matematyka, geografia, język angielski

UEPatronat Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Gospodarki Przestrzennej.  

Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Ponadto uczniowie klas patronackich Wydziału Gospodarki Przestrzennej UEK uczestniczą w wykładach i zajęciach ćwiczeniowych prowadzonych na uczelni przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną. Mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

 

ODDZIAŁ C, przedmioty rozszerzone – biologia, chemia, matematyka

UJPatronat Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych z  biologii, prowadzonych przez pracowników naukowych w gmachu Wydziału Biologii UJ.  Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Tematyka zajęć jest skorelowana z treściami realizowanymi na zajęciach edukacyjnych w szkole i obejmuje główne dziedziny biologii.

 

ODDZIAŁ D, przedmioty rozszerzone – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie

UJPatronat Instytutu Historii i Instytutu Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

W ramach patronatu IH UJ uczniowie biorą udział w spotkaniach z pracownikami naukowymi Instytutu Historii, które mają formę wykładów lub warsztatów uzupełniających i podsumowujących wiedzę zdobytą podczas zajęć szkolnych. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami  archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.

Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w  innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich. Spotkania dostosowane są do realizowanych aktualnie w szkole epok historycznych. Młodzież może również uczestniczyć w konferencjach, dyskusjach naukowych i debatach organizowanych przez Instytut Historii UJ i w ten sposób poznawać metody oraz efekty pracy naukowców.

Uczniowie oddziału objętego patronatem ISzA UJ uczestniczą w zajęciach organizowanych na terenie Instytutu w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media – zajęcia te realizowane są przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu. Specjalne dedykowane uczniom lekcje patronackie prowadzone są także na terenie szkoły.

Podczas zajęć uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu teorii i historii filmu, muzyki filmowej, gatunków telewizyjnych, projektowania gier wideo, zagadnień cyberkultury, reklamy audiowizualnej i wielu innych tematów związanych z kulturą nowych mediów.

 

ODDZIAŁ E, przedmioty rozszerzone – język angielski, język niemiecki, wiedza o społeczeństwie

KSMWspółpraca z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców

 „Argumentów nie należy liczyć, lecz ważyć” – Cyceron

Uczniowie tego oddziału biorą udział w dodatkowych zajęciach z retoryki, prowadzonych przez pasjonatów słowa, ekspertów komunikacji interpersonalnej i wystąpień publicznych. Zrozumieją, że prowadzenie dyskusji jest czymś więcej niż zwykłą rozmową, zdobywają wiedzę i umiejętności prowadzenia debaty, umiejętności retoryczne. Uczą się autoprezentacji oraz jak z szacunkiem traktować ludzi, którzy mają inne poglądy i zdanie.  

Dzięki współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców z powodzeniem od kilku lat  reprezentacje IV LO uczestniczą w turniejach debat oxfordzkich takich jak Mistrzostwa Polski Debat Oxfordzkich, turniejach debat historycznych Instytutu Pamięci Narodowej czy w debatach społeczno –  prawnych. Dwukrotnie drużyny z naszego liceum wygrały Szkołę Debaty – Krakowski Turniej Debat Oxfordzkich. Debata oksfordzka – to forma wystąpienia publicznego, która sprawdza się również jako narzędzie edukacji. Uczestnicy w ten sposób rozwijają nie tylko swoją wiedzę na różnorakie tematy, ale również szlifują swoje umiejętności oratorskie. Sztuka wystąpień publicznych to  bardzo ważna umiejętność, przydatna także w XXI wieku.

 


Dla uczniów wszystkich oddziałów dostępna jest oferta Krakowskiego Młodzieżowego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sztuk, działającego w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana, z którym IV LO aktywnie współpracuje od kilku lat.

Nasi uczniowie biorą udział zarówno w sekcjach naukowych, zajęciach o profilu artystycznym, jak i kursach przygotowujących do matury (np. z historii sztuki). Należą także do wąskiego grona debatujących podczas corocznej konferencji politologicznej. Nabór odbywa się na początku każdego roku szkolnego.