Skip to content

Please select a nav menu

Języki obce

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH w czteroletnim liceum

W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Uczniowie kwalifikowani są do grup w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. W rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 uczniowie mają do wyboru grupy: dla kontynuujących naukę (język niemiecki) oraz dla początkujących (język włoski, francuski i rosyjski). 
  • O zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy drugiego języka obcego decyduje ranking punktowy (uwzględniający łączną liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji).
  • W miarę możliwości organizacyjnych i przy odpowiedniej liczbie chętnych może zostać także utworzona grupa języka niemieckiego dla początkujących. Ostateczna decyzja o utworzeniu (lub nieutworzeniu) takiej grupy podjęta zostanie po zakończonym naborze do klasy pierwszej.

Uwaga! Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym. Uczniowie tego oddziału kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obydwu języków. Podziału dokonuje się  na początku klasy pierwszej.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wyjściach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych, pozwalających doskonalić umiejętności językowe. Więcej informacji na temat wymian znajduje się w zakładce WYMIANY ZAGRANICZNE.

Full 1
130 - lecie szkoły
Full 1
Full 1
Aktualności
Full 1
Full 1
Zdjęcia
Full 1
Filmy o Czwórce
Skip to content